Home   polityka-prywatnosci

polityka-prywatnosci

http://konsolidacja-kredytu.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wersja A1 z dnia 29 kwietnia 2018 roku.

 1. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki prywatności
  1. Confronter Sp. z o. o. przywiązuje szczególną wagę do prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod

   adresem http://konsolidacja-kredytu.pl/ oraz pozostałych serwisów ADO (dalej jako: serwis). W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw

   i przepisów wydanych na ich podstawie:

   1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

    danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO);

   2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., dalej jako: UODO);
   3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219 j.t. dalej jako: UŚUD);
   4. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm., dalej jako: Pr.tel).
  2. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest Confronter Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10 w Gliwicach wpisana do

   rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr KRS: 562090.

  3. Polityka prywatności określa m.in.:
   1. zakres i sposób przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej także jako: Klient),
   2. możliwości uzyskiwania dostępu do tych danych,
   3. sposób wykorzystania tych danych,
   4. politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie.
 2. Sposoby zbierania danych o użytkowniku
  1. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu

   zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach –

   danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).

  2. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszych serwerów. Przeglądane zasoby identyfikowane są

   poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

   1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);
   2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwe;
   3. czas nadejścia zapytania;
   4. pierwszy wiersz żądania http;
   5. kod odpowiedzi http;
   6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
   7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na Stronę ADO nastąpiło przez odnośnik

    (afiliacja);

   8. informacje o przeglądarce użytkownika;
   9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda może być wyrażona

   przez Użytkownika wyłącznie dobrowolnie, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego, na serwisach ADO albo w inny sposób, tj. poprzez opcję

   wyślij zestawienie na maila bądź zapis na newsletter. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonych w zgodzie, tj.

   1. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych ADO, w tym profilowania danych osobowych Klienta;
   2. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i ofert od ADO;
   3. Zgoda na udostępnianie adresu e-mail Klienta partnerom biznesowym ADO, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych o nowych ofertach, promocjach,

    usługach;

   4. Zgoda na przetwarzanie nr. telefonu Klienta, dla celów marketingu bezpośredniego.
  4. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, świadoma, jawna i potwierdzona przez Użytkownika.

   ADO stosuje do pozyskania zgód politykę opt- in, co oznacza, iż dopiero zaznaczenie checkboxa stanowi o wyrażeniu przez Użytkownika zgody wskazanej

   treści.

  5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo uzyskania informacji o przetwarzanych jego danych, prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, prawo sprostowania

   danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia jego danych osobowych, a także prawo wyrażenia sprzeciwu

   wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Celem realizacji powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość

   mailową na adres brakzgody@confronter.pl, zawierającego następujące dane: adres e-mail bądź numer telefonu oraz uzasadnienie i treść żądania, np. usunięcia

   danych bądź ich zmiany- w tym przypadku należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.

 3. Profilowanie
  1. W procesie świadczenia usług podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Tobie posiadamy, w tym podanych przez Ciebie w

   formularzu oraz przechowywanych w plikach logów serwera WWW. W oparciu o te informacje przypisujemy Ci profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości

   zaoferowania Ci usług świadczonych przez naszych partnerów. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie wypracowanego przez nas modelu scoringowego.

   Decyzje podejmowane automatycznie mają wpływ na dobór oferowanych Ci produktów.

  2. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych spośród Twoich cech, w

   szczególności do analizy Twojej sytuacji ekonomicznej, preferencji, zainteresowań i lokalizacji. My profilujemy Cię dla potrzeb, z którymi wiąże się

   prowadzona przez nas działalność tj. oceny Twojej zdolności kredytowej, oferowania Ci ubezpieczenia jeśli jesteś kierowcą, dobierania oferty leasingowej pod

   Twoje preferencje.

  3. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingu bezpośredniego usług ADO a także usług i produktów partnerów biznesowych ADO jest

   konieczne dla prawidłowego prowadzenia działalności przez ADO. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingowych, o których mowa wyżej,

   odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

  4. Jeżeli nie zgadzasz się z naszą oceną w ww. sposób dokonaną, możesz zgłosić powyższe, w formie, o której mowa w pkt. 2e powyżej.
 4. Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Serwisu oraz sposób ich wykorzystania
  1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez Użytkownika zgody, przy czym, jak zastrzeżono, celem realizacji z usługi Użytkownik

   obowiązany jest wyrazić wszystkie zgody.

  2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim, tj.

   co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Na etapie wypełniania formularza kontaktowego ADO nie wymaga innych danych osobowych.

  3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele

   przetwarzania zostaną wskazane podczas rozmowy telefonicznej Użytkownika z konsultantem ADO, bądź jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do

   zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez Użytkownika.

  4. ADO zbiera dane podane przez Użytkownika w celu przedstawienia użytkownikowi oferty produktów finansowych (w szczególności kredytów i pożyczek, produktów

   mających na celu restrukturyzację zadłużenia, produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych). W związku z tym dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane

   w szczególności dla następujących celów:

   1. weryfikacji tożsamości Użytkownika, w tym w drodze rozmowy telefonicznej;
   2. przedstawienia oferty określonego produktu lub usługi partnera biznesowego ADO;
   3. nawiązania kontaktu z Użytkownikiem bezpośrednio przez partnera biznesowego ADO;
   4. realizacji praw osób, których dane dotyczą;
   5. działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku;
   6. wysyłanie newslettera bądź wysyłkę wiadomości SMS, albo wysyłanie zestawienia, po wyrażeniu odpowiedniej zgody;
   7. tworzenia baz danych użytkowników;
   8. ulepszenia naszej oferty oraz zawartości Serwisu;
   9. w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności.
  5. ADO może na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych (art. 21 RODO), powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej

   zgody użytkownika.

  6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie

   postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od ADO tych danych.

 5. Zasady regulujące korzystanie z plików cookies
  1. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu może się wiązać z zapisywaniem i przechowywaniem na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu umożliwiającym

   dostęp do Serwisu, np. smartfonie) tzw. plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowo-numeryczne umożliwiające korzystanie z różnych funkcji stron

   internetowych, np. gromadzą informacje o sposobie korzystania z danej strony, umożliwiają zapisanie stanu sesji użytkownika czy pozwalają na dopasowanie i

   optymalizację wyświetlanych treści do jego preferencji.

  2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są

   plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia

   oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach

   plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

  3. Pliki cookies są wysyłane i mogą być zapisywane na komputerze użytkownika w sposób, który umożliwia dostęp do nich w następujących celach:
   1. dopasowania treści zamieszczonych w Serwisie do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika (profilowanie, patrz wyżej);
   2. statystycznych, dotyczących aktywności na stronach Serwisu (np. informacje o geograficznej lokalizacji użytkowników, częstotliwości korzystania z naszych

    usług, raporty zainteresowań i danych demograficznych), w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu oraz ulepszenia jego

    zawartości, np. Google Analytics, Brand24.pl;

   3. reklamy behawioralnej, kontekstowej oraz remarketingu, np. Google AdWords, Google AdSense, reklamy z wykorzystaniem technologii marketingu

    afiliacyjnego;

  4. Zapisywanie lub korzystanie z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze użytkownika ani oprogramowaniu zainstalowanym na tym

   komputerze.

  5. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w

   wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

  6. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zablokować

   opcję zapisu plików cookies lub udzielić zgody na ich zapis na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, ustawień reklam,

   ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod.

  7. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ w języku polskim oraz na stronie

   http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ w języku angielskim. Wyłączenie zapisu plików cookies może jednak utrudnić korzystanie z Serwisu, w

   szczególności poprzez ograniczenie lub wyłączenie niektórych funkcji Serwisu. W związku z tym zalecane jest wyrażenie zgody na używanie przez przeglądarkę

   plików cookies.

  8. Jednocześnie informujemy, iż jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies

   zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności art. 173 ustawy Pr. tel. W szczególności zawartość plików cookies może być przekazywana reklamodawcom i

   partnerom współpracującym z ADO w zakresie usług oferowanych na stronach Serwisu lub reklamowanych za jej pośrednictwem.

  9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć zainstalowane pliki cookies, korzystając z odpowiedniej opcji w przeglądarce, której używa. W razie przeglądania

   Serwisu w trybie incognito przeglądarki, wszystkie pliki cookie zainstalowane podczas wizyty w Serwisie są domyślnie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

   Szczegółów należy szukać u dostawcy oprogramowania przeglądarki lub w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki.

  10. Pliki cookies zamieszczane są także w telefonie Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu

   reklamodawców oraz partnerów.

 6. Środki ochrony danych osobowych
 7. Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez ADO z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa,

  w szczególności wskazanych we wstępie niniejszej Polityki. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed

  dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i kontrahenci

  Confronter), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników serwisu (potencjalnych klientów) służyć może do

  tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

 8. Zmiany Polityki
 9. Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się

  wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. W takiej sytuacji poinformujemy użytkownika o zmianach w zakładce „Polityka prywatności”. Wraz ze zmianą wersji

  Polityki prywatności pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na

  fundamentalne prawo Użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

 10. Kontakt z administratorem Serwisu
  1. Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić użytkownikom zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, wskazówek oraz zastrzeżeń co do przyjętej przez nas polityki

   przetwarzania danych. Za kontakt z Państwem odpowiedzialny jest pracownik działu obsługi klienta. Wszelkie kwestie związane z treścią niniejszej Polityki

   prosimy wysyłać pod adres e-mail: kontakt@confronter.pl

  2. Wypełniając regulację art. 13 ust. 1 lit. b RODO, ADO wskazuje, iż Inspektorem Ochrony Danych w jego organizacji jest Krzysztof Rudnik, z którym

   zainteresowani Użytkownicy mogą skontaktować się drogą mailową pod adresem e-mail: krudnik@emediatorlegal.pl.

Get Best Services from Our Business.